Regulamin

 

REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.didila.pl 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.didila.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Małgorzata Nachyła, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.didila.pl 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.didila.pl, prowadzony jest Małgorzata Nachyła ul. Kręta 11 09-402 Płock NIP: 7741774879 REGON: 387427595

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności : a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a.) Przeglądarka internetowa : Firefox , Google Chrome , Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script 2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.didila.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 3.3. Małgorzata Nachyła może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Małgorzata Nachyła. 3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Małgorzata Nachyła 3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów , e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.didila.pl, dokonać wyboru towaru, koloru , rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a.) przedmiotu zamówienia, b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy , c.) wybranej metody płatności, d.) wybranego sposobu dostawy, e.) czasu dostawy, 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Małgorzata Nachyła Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. 5.3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 10 dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie lub zamówienia przez Klienta przesyłki pobraniowej. 5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.didila.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury.

VI.Metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a.) przelewem na numer konta bankowego 35 1050 1966 1000 0092 4679 3880 (Tytuł przelewu: Nr zamówienia oraz dane do wysyłki) b.) płatnością w systemie Blue Media c.) Przesyłka pobraniowa ( płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki )

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy lub wymiany

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Małgorzata Nachyła podany w niniejszym Regulaminie. 7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru 7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Małgorzata Nachyła Ul. Kręta 11, 09-402 Płock 7.4. Zwracany przez Klienta Towar musi być w stanie nienaruszonym (z metkami, w oryginalnym opakowaniu). Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.6  Zwrot środków następuje na konto podane w formularzu odstąpienia od umowy, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności).

7.7 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów zawartych w wyniku sprzedaży produktu nieprefabrykowanego (Artykuły z zakładki “Turbany/Czapki/Kominy/Chusty" są rękodziełem, szytym na zamówienie.). Tutaj zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7.8 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Numer faktury:………………………………………….

Imię i Nazwisko:…………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu:………………………………………………

Data zakupu:…………………………………………………..

Chcę zwrócić poniższe produkty, które są kompletne i nie noszą śladów użytkowania:

LP.

Kod artykułu oraz nazwa

Cena

     
     
     
     

Nr konta oraz dane osobowe na który ma być dokonany zwrot pieniędzy:

                                                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Data i Podpis

  1. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży na odległość może nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
  2. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.
  3. Adres do wysyłki uzyskają Państwo po przesłaniu formularza na email didila@onet.pl
  4. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę oraz formularz odstąpienia od umowy.
  5. Pieniądze zostaną zwrócone do 14 dni od dnia zaakceptowania zwrotu.

 7.9 W celu wymiany butów Klient powinien : a. złożyć nowe zamówienie na stronie (nie opłacać) b. podać numer nowego zamówienia w wiadomości email lub SMS 3. buty, które są u Klienta musza być spakowane ( nie niszcząc i nie oklejając pudełka, w którym się znajdują) wraz z fakturą 4. Kurier dostarcza nowe buty i zabiera te nieodpowiednie 5. opłata u kuriera za wysyłki w obie strony po 10 zł, czyli 20 zł. 6.Czas na wymianę to 7 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Małgorzata Nachyła jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Koszelówka 17/32 , 09-520 Łąck. 

8.2. a) Reklamacje, opóźnienia w doręczeniu lub niezgodności Produktu z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu prosimy zgłaszać na adres mailowy didila@onet.pl, w tytule wpisując REKLAMACJA. Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny ze Sklepem internetowym

b) Przed odebraniem przesyłki, Klient w obecności doręczyciela powinien sprawdzić stan jej opakowania. Jeśli jest uszkodzone nie należy jej przyjmować, tylko sporządzić protokół zgodnie z regulacjami przyjętymi u danego doręczyciela

c) Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci

d) W przypadku uznania reklamacji – towar wadliwy zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy, a koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

e) Jeśli naprawa lub wymiana nie są możliwe – Sklep internetowy zwraca równowartość kosztów Produktu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Małgorzata Nachyła. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Małgorzata Nachyła Ul. Kręta 11, 09-402 Płock, mailowo pod adres didila@onet.pl 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 9.5. Małgorzata Nachyła. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 9.5 Koszt wysyłki ponosi Reklamujący.

X. Polityka prywatności

10.1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez "Małgorzata Nachyła bezpłatnych wiadomości SMS, tj. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem do celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

10.2 Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach.

10.3 Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

a.) w formie elektronicznej, na adres: didila@onet.pl b.) w formie pisemnej, na adres: 09-402 Płock, ul. Kręta 11

10.4 "Małgorzata Nachyła traci prawo do przesyłania informacji SMS na podany przeze mnie numer telefonu, począwszy od siódmego dnia po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wycofaniu powyższej zgody.

10.5 Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności opisane są na stronie Polityka Prywatności

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Małgorzata Nachyła, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Małgorzata Nachyła a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Małgorzata Nachyła 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4 Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl